Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

EEW3 Results for Bulgaria

 

Проектът „Наблюдение на енергийната ефективност“ има за цел да изобрази напредъка в прилагането на политики за енергийна ефективност в Европейския съюз. В рамките на този проект е проведено експертно проучване за прилагането на политики за енергийна ефективност във всички 28 държави членки. Проектът освен това разглежда Националните планове за действие за енергийна ефективност (НПДЕЕ) с цел набелязване на силните и слабите страни в националните пакети от политики за енергийна ефективност. С цел включване на гледната точка на бизнеса по отношение на ползите и предизвикателствата на политиките за енергийна ефективност, в няколко от държавите членки са проведени консултации с представители на бизнеса и специфични работни срещи. Проектът „Наблюдение на енергийната ефективност“ е проект, финансиран по програма Интелигентна енергия - Европа, кооридниран от EUFORES. Партньори по проекта са ECEEE, Energy Cities, FEDARENE, Upper Austrian Energy Agency, Wuppertal Institute и Ecofys.

 

Ключови заключения относно политиките

Ключовите заключения относно политиките предоставят стратегически изводи относно политиките, които са изведени от резултатите от различните проучвания по проект „Наблюдение на енергийната ефективност“. Те включват изводите от 28-те доклада за страните, както и примери за добри практики от различните държави членки. Целта е полагане на стабилна основа за допълнителни дискусии с вземащите политически решения. Можете да изтеглите ключовите заключения относно политиките на английски език от тук.

Брошура „How to make Europe Number 1 in Energy Efficiency“

Тази брошура представя резултатите от прегледа на Националните планове за действие за енергийна ефективност, проучването на прилагането на политиките за енергийна ефективност в ЕС и консултациите с представителите на бизнеса. Освен анализ на цялостната рамка за управление и секторните политики, тази брошура представя и набор от добри практики в областта на енергийната ефективност. Брошурата може да бъде изтеглена на английски, френски и немски език.

 

Доклад от ПРОУЧВАНЕ: Напредък в политиките за енергийна ефективност в държавите членки на ЕС - гледната точка на експертите

В рамките на проект „Наблюдение на енергийната ефективност“, е проведено проучване в рамките на ЕС за прилагането на национални политики за енергийна ефективност. В проучването участваха над 1 100 експерти от всички 28 държави членки в периода между януари 2015 г. и юни 2015 г. Целта на проучването беше да разкрие напредъка в прилагането на политики за енергийна ефективност във всяка държава членка на ЕС през последните три години. Можете да изтеглите доклада от проучването на английски език от тук.

           

28 доклади за страните „Анализ на Националните планове за действие за енергийна ефективност и политиките в държавите членки на ЕС към 2014 г.“

Проектът „Наблюдение на енергийната ефективност“ представя 28 доклада за страните, очертаващи конкретните национални политики за енергийна ефективност и тяхното прилагане във всяка държава членка на ЕС. Докладите за страните са съставени на базата на преглед на Националните планове за действие за енергийна ефективност и резултатите от проучването. Можете да изтеглите доклада за страната на България на български език тук.

Останалите доклади за страните можете да изтеглите тук:

 

Доклад по проект „Наблюдение на енергийната ефективност“

Този доклад съдържа всички резултати от проект „Наблюдение на енергийната ефективност 3“ Докладите предоставят данни от експертно проучване, анализ на документи и преглед на НПДЕЕ, консултации с представители на бизнеса, 10 избрани казуса, 28-те доклади за страните и ключовите заключения относно политиките. Можете да изтеглите доклада на английски език от тук. (available 2017)

 

Съ-финансиран от

Авторите носят пълна отговорност за съдържанието на тази уеб-страница. Страницата не отразява непременно становището на Европейския съюз. Нито Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI), нито Европейската комисия носят отговорност за начина, по който може да се използва съдържащата се тук информация.