Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

EEW3 Results for Estonia

 

Energiatõhususe jälgimise projekti Energy Efficiency Watch eesmärk on portreteerida energiatõhususe poliitikate elluviimises tehtud edusamme kogu Euroopa Liidus. Selle projekti raames viidi läbi energiatõhususe poliitika elluviimise ekspertuuring kõigis 28 liikmesriigis. Samuti analüüsib projekt riiklikke energiatõhususe tegevuskavasid, et tuua esile riiklike energiatõhususe tegevuskavade tugevusi ja nõrkusi. Et vaadelda energiatõhususe poliitika eeliseid ja probleeme ärilisest vaatenurgast, konsulteeriti ettevõtete sidusrühmaga ja viidi läbi mitmetes liikmesriikides spetsiaalsed tööseminarid. Projekt Energy Efficiency Watch viiakse läbi programmi „Arukas energeetika – Euroopa” raames, mida koordineerib EUFORES. Projekti partnerid on eceee, Energy Cities, FEDARENE, Upper Austrian Energy Agency, Wuppertali Instituut ja Ecofys.

 

Peamised järeldused poliitikate kohta

Peamised järeldused poliitikate kohta pakuvad strateegilisi järeldusi, mis tulenevad projekti Energy Efficiency Watch erinevatest uuringutulemustest. Need sisaldavad 28 riigiraporti analüüsi ning näiteid heade tavade kohta erinevatest liikmesriikidest. Eesmäärk on luua tugev alus edasiseks diskussiooniks poliitiliste otsustajatega. Peamised järeldused poliitikate kohta inglise keeles saate alla laadida siin.

 

Brošüür "How to make Europe Number 1 in Energy Efficiency"

Käesolev brošüür esitab riiklike energiatõhususe tegevuskavade, ELi energiatõhususe poliitika elluviimise uuringute ning ettevõtete sidusrühma konsultatsioonide analüüsi tulemusi. Lisaks üldisele juhtimisraamistikule ja sektorite poliitikatele on sellesse brošüüri koondatud head tavad energiatõhususe vallas. Brošüür on saadaval allalaadimiseks inglise, prantsuse ja saksa keeles.

 

UURINGU raport: Energiatõhususe poliitikate elluviimise edusammud ELi liikmesriikides ekspertide vaatenurk

Projekti Energy Efficiency Watch raames viidi läbi riiklike energiatõhususe poliitikate elluviimise uuring, mis hõlmas kogu ELi. 2015. a jaanuarist kuni 2015. juunini toimunud uuringus osales üle 1100 eksperdi kõigist 28 liikmesriigist. Eesmärk oli selgitada välja energiatõhususe poliitikate rakendamise edusammud igas ELi liikmesriigis viimase kolme aasta jooksul. Ingliskeelse uuringuraporti saate alla laadida siin.

          

 

28 riigiraportit "ELi liikmesriikide riiklike energiatõhususe tegevuskavade ja poliitikate analüüs 2014"

Energiatõhususe jälgimise projekt Energy Efficiency Watch esitab 28 riigi raportid, et kirjeldada üksikute riikide energiatõhususe poliitikaid ja nende elluviimist igas ELi riigis. Riikide raportid põhinevad riiklikel energiatõhususe tegevuskavadel ja uuringutulemustel. Riigi Eesti raporti eesti keeles saate alla laadida siin.

Teiste riikide raportid saab alla laadida siin:

 

Energiatõhususe jälgimise projekti Energy Efficiency Watch raport

Antud raport hõlmab kõiki projekti Energy Efficiency Watch 3 tulemusi. Raportid esitavad kõikide ekspertuuringute andmeid, dokumentide analüüsi ja riiklike energiatõhususe tegevuskavade analüüsi, ettevõtete sidusrühma konsultatsioonide, 10 valitud juhtumiuuringu ja 28 riigiraporti andmeid ning peamiseid järeldusi poliitikate kohta. Ingliskeelse raporti saate alla laadida siin. (available 2017)

 

Kaasfinantseerija:

Käesoleva veebilehe sisu eest vastutavad ainult selle autorid. See ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Ei Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI) ega Euroopa Komisjon vastuta siin sisalduva teabe kasutamise eest.