Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

EEW3 Results for Latvia

 

Energoefektivitātes projekta mērķis ir atspoguļot visu Eiropas Savienības valstu energoefektivitātes politikas īstenošanas progresu. Projektā tika veikta ekspertu aptauja par energoefektivitātes politikas īstenošanu visās 28 dalībvalstīs. Projektā tiek arī pētīti valsts energoefektivitātes rīcības plāni (VEERP) ar nolūku izvērtēt valsts energoefektivitātes politikas pasākuma kopuma vājās un stiprās vietas. Lai iepazītos ar uzņēmēju skatījumu uz energoefektivitātes politikas priekšrocībām un grūtībām, vairākās dalībvalstīs tika organizētas konsultācijas ar uzņēmējdarbības pārstāvjiem, kā arī īpaši darbsemināri. Energoefektivitātes uzraudzības projekts ir programmas „Saprātīga enerģija Eiropai” projekts, ko koordinē forums EUFORES. Projekta partneri ir organizācija „eceee”, Eiropas pašvaldību apvienība „Energy Cities”, Eiropas Reģionālo enerģijas un vides aģentūru federācija (FEDARENE), Augšaustrijas Enerģijas aģentūra, Vupertāles institūts un konsultāciju birojs „Ecofys”.

Galvenie politikas secinājumi

Galvenie politikas secinājumi ļauj veidot slēdzienus par stratēģijas politiku, par kuru informāciju sniedz vairāku Energoefektivitātes uzraudzības projekta aptauju rezultāti. Tie sniedz ieskatu 28 valstu ziņojumus un arī labas prakses piemēros dažādās dalībvalstīs. Mērķis ir veidot stabilu pamatu tālākām diskusijām ar politikas veidotājiem. Galvenos politikas secinājumus angļu valodā var lejupielādēt šeit.

Brošūra „Eiropas politikas un uzņēmējdarbības secinājumi”

Šajā brošūrā izklāstītas gūtās atziņas no informācijas, kas iegūta analizējot valstu energoefektivitātes rīcības plānu, aptauju par energoefektivitātes politikas īstenošanu ES, kā arī informāciju, kas iegūta no konsultācijām ar uzņēmējiem. Papildus vispārējai pārvaldības sistēmas un nozaru politikas analīzei brošūrā aprakstīti arī energoefektivitātes uzlabošanas labas prakses piemēri. Brošūru iespējams lejupielādēt angļu, franču un vācu valodā. 

Aptaujas ziņojums ES dalībvalstu energoefektivitātes politikas īstenošanas progress ekspertu skatījumā 

Energoefektivitātes uzraudzības projektā ES valstīs tika veikta aptauja par valsts energoefektivitātes politikas īstenošanu. Aptaujā no 2015. gada janvāra līdz jūnijam piedalījās vairāk nekā 1100 ekspertu no visām 28 dalībvalstīm. Aptaujas mērķis bija noskaidrot energoefektivitātes politikas īstenošanas progresu katrā no ES dalībvalstīm pēdējo trīs gadu laikā. Aptauju angļu valodā var lejupielādēt šeit.

          

28 valstu ziņojumi „ES dalībvalstu valsts energoefektivitātes rīcības plānu un politikas 2014. gada analīze”

Energoefektivitātes uzraudzības projekts piedāvā 28 valstu ziņojumus, kas sniedz ieskatu katras ES dalībvalsts energoefektivitātes politikā un tās īstenošanas procesā. Valstu ziņojumi ir veidoti, izpētot valsts energoefektivitātes rīcības plānus un aptaujas rezultātus.

Lejupielādējiet valsts Latvija ziņojumu Latvijas valodā šeit.

 

 

Energoefektivitātes uzraudzības ziņojums

Šis ziņojums ietver visus Energoefektivitātes uzraudzības 3. projekta rezultātus. Ziņojumā atspoguļotie dati ir iegūti no ekspertu aptaujām, dokumentu analīzes un VEERP izpētes, konsultācijām ar uzņēmējiem, 10 atlasītajiem izpētītajiem gadījumiem, 28 valstu ziņojumiem un galvenajiem politikas secinājumiem. Ziņojumu angļu valodā varat lejupielādēt šeit (available 2017). 

 

Līdzfinansētāji:

 

Par šīs tīmekļa vietnes saturu pilnībā atbildīgi ir tās autori. Ne vienmēr tā atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra (EACI), ne Eiropas Komisija netbild par šeit ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izmantošanu.