Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

 

Energy Efficiency Watch-projektet har som mål att löpande beskriva de framsteg som görs i genomförandet av policy-åtgärder för energieffektivisering i Europa. Projektet bidrar till ömsesidigt lärande mellan olika europeiska policy-aktörer. Genom expertundersökningar, ”screening” av dokument som rör de nationella energieffektiviseringsplanerna, workshoppar för intressenter, exempel på ”best practice” och andra delresultat försöker projektet underlätta genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet på nationell, regional och lokal nivå. Besläktade direktiv, som EU-direktivet om byggnaders energiprestanda och Ekodesigndirektivet, omfattas också av projektet. Energy Efficiency Watch är ett EU-finansierat s.k. Intelligent Energy Europe-projekt som leds av EUFORES, the European Forum for Renewable Energy Sources. Projektets partner är The European Council for an Energy Efficient Economy (eceee), Energy Cities, the European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE), Oberöstereichische Energiesparverband, Wuppertal Institut och Ecofys.

Huvudslutsatser

Huvudslutsatserna erbjuder strategiska rekommendationer som baseras på olika delar av Energy Efficiency Watch-projektet, såsom resultat från de 28 nationella rapporterna, workshoppar med intressenter och nationella och europeiska beslutfattare, samt intervju- och enkätundersökningen. Målet är att bygga en stark grund för vidare diskussioner med politiker och beslutsfattare. Du kan ladda ner huvudslutsatserna på engelska.

Broschyr: ”How to make Europe Number 1 in Energy Efficiency”

Den här broschyren presenterar resultaten från screeningen av de nationella energieffektiviseringsplanerna samt från intervju- och enkätundersökningen om genomförandet av energieffektivisering i EUs medlemsstater. Förutom att analysera det allmänna politiska och institutionella ramverket och policyer för olika sektorer erbjuder denna broschyr även en samling exempel på hur löpande energieffektiviseringsåtgärder kan genomföras i praktiken. Broschyren kan laddas ner på engelska, franska och tyska.

 

Expertundersökning: ”Progress in energy efficiency policies in EU Member States – the experts’ perspective”

Inom ramen för Energy Efficiency Watch-projektet genomfördes en undersökning av nationella program för energieffektivisering inom EU. Mer än 1,100 experter bidrog mellan januari och juni 2015 till undersökningen. Syftet var att granska hur energieffektivisering har implementerats i vart och ett av EU:s medlemsländer under de tre senaste åren. Rapporten kan laddas ner på engelska. 

 

          

 

28 nationella rapporter: ”Analysis of National Energy Efficiency Action Plans and Policies in EU Member States 2014”

Projektet har producerat 28 nationella rapporter som ger en överblick över de specifika policyer som tillämpas i respektive medlemsstat och hur energieffektivisering implementeras. Rapporterna baseras på screening och analys av de nationella energieffektiviseringsplanerna samt på resultaten från expertundersökningen. 

Rapporten för Sverige kan laddas ner på svenska här.

 

Sammanfattande rapport: Energy Efficiency Watch

Den här rapporten summerar alla resultat från Energy Efficiency Watch-projektet. Den består av data från expertundersökningen, dokumentanalysen och screeningen av de nationella energieffektiviseringsplanerna, utfrågningen av företagsintressenter, 10 utvalda exempel, de 28 nationella rapporterna och huvudslutsatserna. Du kan ladda ner rapporten på engelska här. (available 2017)

Projektet har genomförts med stöd av:

Författarna till denna webbsida bär det fulla ansvaret för dess innehåll. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska Unionens åsikter. Varken EACI eller Europeiska Kommissionen anvarar för hur dess innehåll kan komma att användas.