Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

EEW3 Results for Slovakia

Cieľom projektu monitorovania energetickej efektívnosti je znázorniť pokrok dosiahnutý pri zavádzaní politických opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v celej Európskej únii. V rámci tohto projektu sa vykonal odborný prieskum o zavádzaní politických opatrení v oblasti energetickej efektívnosti vo všetkých 28 členských štátoch. Projekt zároveň vykonáva aj skríning národných akčných plánov energetickej efektívnosti (NEEAP) s cieľom vyzdvihnúť silné a slabé stránky národných balíčkov politických opatrení zameraných na energetickú efektívnosť. V záujme získania stanoviska firiem k výhodám a problémom politických opatrení v oblasti energetickej efektívnosti sa v niekoľkých členských štátoch viedli konzultácie so zúčastnenými stranami z firemného prostredia a realizovali sa špeciálne workshopy. Projekt monitorovania energetickej efektívnosti je projektom Inteligentná energia – Európa, ktorý koordinuje EUFORES. Partnermi projektu sú rada eceee, asociácia Energy Cities, FEDARENE, Energetická agentúra regiónu Horného Rakúska, Wuppertálsky inštitút a Ecofys.

Hlavné politické závery

Hlavné politické závery ponúkajú strategické politické závery z výsledkov rôznych prieskumov projektu monitorovania energetickej efektívnosti. Zahŕňajú aj poznatky získané z 28 národných správ, ako aj príklady správnej praxe z rôznych členských štátov. Cieľom je vytvoriť pevný základ pre ďalšie diskusie s politickými subjektmi, ktoré prijímajú rozhodnutia. Hlavné politické závery v anglickom jazyku sú k dispozícii tu.

 

 

Brožúra „Európske politické a obchodné závery“

Táto brožúra predstavuje výsledky skríningu národných akčných plánov energetickej efektívnosti spolu s prieskumom o zavádzaní politických opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v EÚ a konzultáciami so zúčastnenými stranami z firemného prostredia. Okrem analyzovania celkového rámca riadenia a politických opatrení v jednotlivých sektoroch je táto brožúra aj zbierkou správnych postupov energetickej efektívnosti. Brožúra je k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

Správa o PRIESKUME Pokrok v politických opatreniach v oblasti energetickej efektívnosti v členských štátoch EÚ – stanovisko odborníkov 

V rámci projektu monitorovania energetickej efektívnosti sa v celej EÚ vykonal prieskum o zavádzaní národných politických opatrení v oblasti energetickej efektívnosti. Prieskumu sa v čase od januára do júna 2015 zúčastnilo viac než 1 100 odborníkov zo všetkých 28 členských štátov. Cieľom bolo odhaliť pokrok v zavádzaní politických opatrení zameraných na energetickú efektívnosť v každom členskom štáte v EÚ v predchádzajúcich troch rokoch. Správa o prieskume v anglickom jazyku je k dispozícii tu.

 

          

 

28 národných správ „Analýza národných akčných plánov a politických opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v členských štátoch EÚ 2014“

Projekt monitorovania energetickej efektívnosti predstavuje 28 národných správ uvádzajúcich konkrétne národné politiky v oblasti energetickej efektívnosti a opisuje ich zavádzanie v každom členskom štáte EÚ. Národné správy vychádzajú zo skríningu národných akčných plánov energetickej efektívnosti a výsledkov prieskumu.

Národná správa za Slovensko v slovenský je k dispozíciitu.

 

Správa projektu monitorovania energetickej efektívnosti

Táto správa obsahuje všetky výsledky projektu monitorovania energetickej efektívnosti 3. Správa poskytuje údaje z odborného prieskumu, analýzy dokumentov a skríningu plánov NEEAP, konzultácií so zúčastnenými stranami z firemného prostredia, 10 vybraných prípadových štúdií, 28 národných správ a hlavné politické závery. Správa v anglickom jazyku je k dispozícii tu.

 

 

Spolufinancovali:

 

Za obsah tejto webovej stránky nesú plnú zodpovednosť výhradne autori. Táto publikácia nemusí nevyhnutne odrážať stanovisko Európskej únie. EACI ani Európska komisia nezodpovedajú za prípadné využitie uvedených informácií.